Yönetmelik

10 Temmuz 2014 PERŞEMBE                        Resmî Gazete                                   Sayı : 29056


YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaç ve Faaliyetleri

Merkezin amaç ve faaliyetleri
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaç ve faaliyetleri şunlardır:

a) Üniversite bölüm ve programları dışında eğitim, araştırma, sertifika programları düzenlemek ve uygulamak.
b) Kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanda danışmanlık, eğitim, araştırma-geliştirme ve sınav hizmeti vermek.
c) Faaliyet alanına giren konularda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, uzaktan eğitim programları ve uygulamaları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür
MADDE 7 –
(1) Müdür, Üniversitede, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine öğretim elemanlarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.
b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Kapadokya Meslek Üniversitesi Mütevelli Heyet kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.
ç) Eğitim programları sonunda katılım belgesi, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
d) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.
e) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanı veya Mütevelli Heyet Başkanının satınalma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Yürürlük
MADDE 13 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

free coupons online cbrapids.ca free coupon sites
amoxil keflex 250mg viagra 100mg
amoxil keflex 250mg viagra 100mg


Kapadokya SEM E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız